NAGRODY UZYSKIWANE PRZEZ BURMISTRZA - ogólne zasady przyznawania nagród, tytułów, wyróżnień etc. 


Tytuły, wyróżnienia, nagrody i statuetki dla gmin najczęściej przyznawane są przez  prywatne firmy lub fundacje prowadzące działalność zarobkową. Często są nimi  agencje promocyjne, wpisując tę działalność w zakres swoich kompetencji. Najczęściej, organizator konkursu występuje do publicznych instytucji z propozycją objęcia patronatem przedsięwzięcia konkursowego. W związku z tym, że patronat, dla patrona nie jest płatny, to nie trudno uzyskać takie poparcie w różnego rodzaju poważnych instytucjach, dodając tym samym prestiżu konkursowi.

Każdy konkurs ma swój regulamin, którego przestrzeganie jest warunkiem koniecznym uzyskania wyróżnienia.

Pierwszym krokiem w drodze do uzyskania lauru, jest zgłoszenie swojej kandydatury na specjalnym zgłoszeniowym formularzu, publikowanym na stronach interentowych organizatora konkursu.  Łącznie ze zgłoszeniem należy wpłacić  p i e r w s z ą  o p ł a t ę  zgłoszeniową w wysokości określonej w regulaminie konkunsowym. Brak opłaty skutkuje odrzuceniem zgloszenia.  Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli pomysłodawcy intratnego biznesu przyznającego tytuł oraz czasami kilku innych osób, kwalifikuje zgłoszenia na podstawie przesłanych ankiet. Następnie po przyjęciu formularza zgłoszeniowego zwanego wstępną weryfikacją, kandytat pretendujący do tytułu otrzymuje informację, iż zakwalifikował się do drugiego etapu. Przejście do drugiego etapu wiąże się najczęściej z koniecznością dokonania  k o l e j n e j  w p ł a t y  na rzecz organizatora konkursu, czyli prywatnej firmy lub organizacji działającej wyłącznie dla zysku. Po wpłacie należności za drugi etap postępowania kwalifikacyjnego, kandydat do tytułu otrzymuje informację o uzyskaniu tytułu, wyróżnienia, bądź statuetki i zapraszany jest na uroczystą galę wręczenia uzyskanego w ten sposób lauru, która odbywa się w prestiżowym miejscu. Na uroczystą galę udaje się Burmistrz gminy oddelegowany przez urząd. W tym czasie sprawami bieżącymi w gminie zajmuje się kompetentny zastępca Burmistrza. Wraz z odebranym na gali wręczenia wyróżnieniem, Burmistrz wraca następnego dnia, aby na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy błysnąć przed zebranymi zaprezentowaniem uzyskanego lauru. Najczęściej komentarz Burmistrza, towarzyszący prezentacji wyróżnienia wskazuje, iż to "czynnik zewnętrzny" (czytaj: organizator konkursu), dostrzegł szczególne walory zarządzanej przez Burmistrza gminy, które pozwoliły przyznać kolejny szczytny tytuł.  Dyplomy wywieszane są w ciągach komunikacyjnych budynku Urzędu Gminy, aby podkreślić niewątpliwe zasługi głównego włodarza gminy.  Tym sposobem przybywający do Urzędu petenci nie mogą nie zauważyć sporej galerii. Tak kończy się "żywot" wyróżnień, tytułów statuetek i ngród.  Nikt z pewnością "zwiedzając wystawę" nie zastanawia się, ile to kosztowało gminny budżet, myśląc tak jak każdy przed przeczytaniem powyższego tekstu. 

Choć Burmistrz nigdy nie uzasadnia celowości uzyskania kolejnego wyróżnienia, to zawsze wzbudza zachwyt zgromadzonych słuchaczy, którzy nie są świadomi kosztów jakie poniosła gmina na kolejny tytuł, który dla wielu stanowi "zbędny gadżet".

 

Gminne Laury