ZASTĘPCA  BURMISTRZA  ZBIGNIEW  SUJAK  ODBYŁ  W  ROKU  2008  SZKOLENIE  PRZYGOTOWUJĄCE
D
O  EGZAMINU  PAŃSTWOWEGO  NA  CZŁONKÓW  RAD  NADZORCZYCH.


 


Zbędny dla interesu Gminy kurs zastępcy burmistrza sfinansowano z publicznych środków.

Koszty szkolenia objęto ścisłą tajemnicą.

 

W roku 2008 zastępca burmistrza Zbigniew Sujak odbył miesięczny kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na członków rad nadzorczych z udziałem mienia publicznego. Koszty kursu za zgodą ówczesnego burmistrza D.G. sfinansowano z budżetu Gminy Czerniejewo.

Gmina Czerniejewo nie posiadała wówczas i nie posiada obecnie żadnych spółek komunalnych ze swoim udziałem w radach których mógłby zasiadać Zbigniew Sujak, a ponadto prawo zabrania osobie pełniącej funkcję zastępcy burmistrza, zasiadania w radach nadzorczych takowych spółek z własnej inicjatywy.

Niewtajemniczonym przybliżyć można, że zasiadanie w radzie nadzorczej jakiejś spółki to dodatkowe wynagrodzenie. Członkiem rady nadzorczej może być osoba, która zdała państwowy egzamin w tym przedmiocie.

Zbigniew Sujak będąc zastępcą burmistrza nie legitymował się zdanym egzaminem państwowym, do którego przygotowywał finansowany przez Gminę miesięczny kurs. Przypuszczalnie nigdy do niego nie przystąpił lub jeśli przystąpił to go nie zdał.
W konsekwencji naszego pierwszego wniosku o informację publiczną, nie przekazano nam żadnego potwierdzenia posiadanych uprawnień Zbigniewa Sujaka do zasiadania w radach nadzorczych, bądź zdanego egzaminu państwowego w tym zakresie. Udostępniono nam wyłącznie zaświadczenie o odbytym przez zastępcę szkoleniu przygotowującym do państwowego egzaminnu.


Członkami rad nadzorczych spółek komunalnych nie mogą być radni oraz, zgodnie z ustawą antykorupcyjną, burmistrzowie, ich zastępcy, skarbnicy i sekretarze gmin, kierownicy jednostek organizacyjnych gmin, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza (dotyczy to również odpowiednich funkcjonariuszy powiatowych i wojewódzkich), chyba że osoby te zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.


 

W jakim celu zatem ówczesna burmistrz D.G. wysłała swojego zastępcę w połowie pierwszej swojej kadencji na "kosztowne" miesięczne szkolenie, które nie było przydatne do sprawowania pełnionej
przez Zbigniewa Sujaka funkcji zastępcy burmistrza, do której był powołany przez D.G. ?

 


Próbując to ustalić u samej D.G., złożyliśmy kolejny wniosek w zakresie ujawnienia kosztów szkolenia Zbigniewa Sujaka.

To pytanie dla D.G. stało się zbyt trudne, a przekazanie kopii potwierdzenia przelewu za szkolenie (w przekonaniu D.G.) uznano za czynność bardzo skomplikowaną, w której należałoby zaangażować większość pracowników Urzędu Gminy, a to z kolei mogłoby sparaliżować prace całego Urzędu. Taka strategia doprowadziła do wydania decyzji.
Otrzymaliśmy decyzję odmawiającą udzielenia informacji, poprzedzoną żądaniem wskazania szczególnego interesu publicznego tzn. mieliśmy uzasadnić jaki ważny powód społeczny istnieje, aby wiedzieć ile publicznych pieniędzy wydano na kurs nie potrzebny Gminie. Mieliśmy wskazać "po co nam to".

Wydawanie przez D.G. kolejnych publicznych pieniędzy powierzonych przez społeczeństwo zostało jak zwykle objęte ścisłą tajemnicą, bo przecież nie powinno nikogo interesować jak D.G. nimi dysponuje. 

Zdumiewające jest jednak to, iż odmowną decyzję podpisał sam Zbigniew Sujak, który przypuszczalnie był jedynym benificjentem korzyści płynących z nowej wiedzy uzyskanej na sponsorowanym przez Gminę Czerniejewo szkoleniu.

 

Ukrywanie gminnych wydatków, o których decyduje wyłącznie burmistrz, stawia byłego burmistrza D.G. w sytuacji, mogącej wskazywać na istnienie nieprawidłowości
w dysponowaniu publicznymi środkami.


 

Publikujemy dokumenty potwierdzające powyższe informacje.