KOLEJNY WYROK SĄDU WOJEWÓDZKIEGO UZNAJĄCY WINĘ BURMISTRZA


    Bezprawne działania Burmistrza znalazły po raz kolejny swój finał w Sądzie, który wydał bardzo niekorzysztny dla Burmistrza wyrok. 

Trudno będzie w nim Burmistrzowi znaleźć jakichkolwiek aspektów pozytywnych, które jak w przypadku poprzednich niekorzystnych wyrokach Sądowych, były wygłaszane publicznie przez winnego Burmistrza, jako okoliczności uniewinniające.

Sterowanie lokalną opinią publiczną przez wprowadzanie w czasie publicznych wystąpień zafałszowanych interpretacji niekorzystnych dla Burmistrza faktów stało się standardową metodą działania Burmistrza, który przypuszczalnie nie potrafi zaakceptować prawdy.

Na szczęście Sądy rozstrzygając zgłoszone zaniedbania opierają się o wykładnię obowiązującego prawa przeciwnie do organu jakim jest Rada Miasta, w której rozstrzyganie tych samych spraw kończy się uniewinnieniem ponieważ wygrywa "większość głosów" i "sumienie Radnych".

W rozstrzygnięciach Rady Miasta wygrywa demokracja, która najczęściej z prawem nie ma nic wspólnego. 

Znany podróżnik, znawca wielu kultur, Pan Wojciech Cejrowski, wskazał w jednym z wywiadów prasowych definicję demokracji.

Jego zdaniem demokracja to:

"taka gra, w której umówiliśmy się, że wygrywa większość. Głupia gra, bo powinien wygrywać rozum, ale na razie gramy w tę grę i mało kto ją kwestionuje. Idiotyczny system, w którym dwóch pijaczków ma dwa razy więcej do powiedzenia od jednego profesora uniwersytetu."

Szczęściem społecznym jest z pewnością istnienie Sądów, których misją jest rozstrzyganie sporów w odniesieniu do obowiązującego prawa.


Burmistrz

 Wojewódzki Sąd Administracyjny

uznaje Burmistrza winnym zaniedbań bezczynności,

nakazuje rozpatrzenie wniosku oraz

wyrokiem z 4 września 2014 r.

zasądza zwrot kosztów sądowych na rzecz

Stowarzyszenia Miłośników Czerniejewa.


 

Publikujemy treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2014 r. - (OTWÓRZ - 1 strona)


    Uzasadnienie Wyroku zawarte na dziesięciu stronach nie pozostawia wątpliwości co do winy i zaniedbań Burmistrza, który najprawdopodobniej jak wskazał Sąd, ma problemy z interpretacją prawa (mimo prawie ośmioletniego stażu w piastowaniu funkcji Burmistrza Miasta i Gminy).

W uzasadnieniu Wyroku oraz samym Wyroku możemy przeczytać, że:

- "Skarga okazała się zasadna."

- "nie moźna uznać wbrew odmiennym twierdzeniom odpowiedzi na skargę, że pozostawienie przez Burmistrza bez rozpoznania wniosku Stowarzyszenia o udzielenie informacji publicznej stanowiło właściwe załatwienie sprawy."

- "niedopuszczalne jest w takim wypadku zastosowanie sankcji pozostawienia podania bez rozpoznania"

- "jeżeli, jak twierdzi Burmistrz, mają one charakter informacji przetworzonej, to odmowa ich udostępnienia została dokonana przez organ w niewłaściwy sposób"

- "lnformacja prosta nie zmienia się w informację przetworzoną poprzez sam proces tzw. anonimizacji polegający na usunięciu (unieczytelnieniu, np. zamazaniu, wykreśleniu, zakryciu itp.) z udostępnianego dokumentu określonych jego elementów, które pozwalałyby na identyfikację występujących w dokumencie osób fizycznych - bo czynność ta, jak się przyjmuje, polega jedynie na przekształceniu informacji, a nie jej przetworzeniu."

- "nie sposób uznawać za przetworzoną informacji składającej się z kserokopii kilku lub kilkunastu niewielkich objętościowo dokumentów, choćby nawet wymagających przed ich udostępnieniem przeprowadzenia anonimizacji."

- "należało stwierdzić, iż Burmistrz, pozostawiając bez rozpoznania wniosek Stowarzyszenia z 17 lutego 2014 r., dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu tego wniosku."

- "Sąd, na podstawie art. 149 § 1 p.p,s.a. w zw. z art,286 § 2 p.p.s.a, oraz art. 13 ust. 1 u.d.i.p., zobowiązał Burmistrza do załatwienia przedmiotowego wniosku Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odpisu prawomocnego orzeczenia (pkt 1 wyroku)."

- "niezgodny z prawem sposób załatwienia wniosku wynikał nie tyle z lekceważenia przepisów prawa, ile raczej z błędnej ich interpretacji (pkt 2 wyroku)."

-"zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo na rzecz skarżącego Stowarzyszenia kwotę 100 (sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania."


 

Publikujemy także pełną treść uzasadnienia do Wyroku WSA z dnia 4 września 2014 r. - (OTWÓRZ 10 stron)