Września, dnia 17.09.2014 r.

LIST OTWARTY  

                Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

                Pan Tadeusz Szymanek

                ul. Poznańska 8

                62-250 Czerniejewo

 

Szanowny Panie Przewodniczący !

W dniu 23 czerwca 2014 r. otrzymaliśmy odpowiedź Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie naszego wniosku o wyjaśnienie sprawy bezumownego korzystania z gminnego gruntu, którego przypuszczalnym użytkownikiem był Radny Gminy Czerniejewo.

W powyższej odpowiedzi znajduje się informacja, iż nasz wniosek został załatwiony poprzez wysłuchanie przez Radę wyjaśnień zainteresowanego Radnego.

Zdumiewające lakoniczne wyjaśnienie pozostało bez echa.

Analizując nagranie z posiedzenia wspólnego Komisji RMiG, na którym wyjaśnienie zostało złożone można odebrać, iż pozostałych członków Rady nie interesowało kto przez wiele lat użytkował przedmiotowy grunt i ile na tym straciła Gmina.

Radny w wyjaśnieniu poinformował, że grunt przyległy do jego posesji, służący faktycznie jako ogród, jest dzierżawiony i to na dodatek nie on jest dzierżawcą.

Poniekąd jest w tym nieco prawdy, ale niezupełnie.

Wystąpiliśmy do Burmistrza o kopię umowy dzierżawy niniejszego gruntu, który składa się z dwóch ewidencyjnych działek, o czym pisaliśmy we wniosku do Rady.

Poniższy rysunek to obrazuje.

  

 

 

 

 

 

 

 

           Jedna to działka nr 685/4 , a druga 796/2.

     Otrzymaliśmy od Burmistrza kopię umowy zawartej z dzierżawcą w dniu 31 marca 2014 r., czyli po naszej interwencji w tej sprawie, o której szczegółowo informowaliśmy Radę Miasta .

Nasz wniosek do Rady Miasta dotyczył z oczywistych względów problemu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnej przed zawarciem umowy podpisanej w pośpiechu przez Burmistrza w dniu 31 marca 2014 r.

Byliśmy przekonani, że Pan M.W. przez ostatnie kilka lat widział z okien swojej nieruchomości, kto się pojawia na gruncie gminnym którego nikt nie dzierżawił i kto z niego korzystał.

Moralnie zobowiązywało Radnego ślubowanie, które składał na początku kadencji. Treść ślubowania to deklaracja działania w interesie społecznym wyborców.

Ustawa o samorządzie gminnym - Art. 23a Treść ślubowania radnego
1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

Fotografie przekazane Radzie Miasta jednoznacznie wskazują, iż grunt ten był zagospodarowany w okresie poprzedzającym zawarcie umowy dzierżawy.

Jednym z regulaminowych celów naszego Stowarzyszenia jest „uczciwość w życiu społecznym”, stąd też wskazujemy na nieprawidłowości.

Rada niestety nie raczy dostrzegać spraw bardzo jaskrawych. Rada nie ustaliła oficjalnie kto bezumownie przez wiele lat korzystał z gruntu gminnego „pod okiem Radnego”, choć wszyscy o tym bardzo dobrze wiedzą.

Wskazać należy także, że Pan M.W. wprowadził wszystkich Radnych w błąd, informując o dzierżawie użytkowanego gruntu. Burmistrz Pani Danuta Grychowska oświadczyła, że wydzierżawia wyłącznie działkę nr 685/4, a z działki nr 796/2 nadal „ktoś” korzysta bezumownie.

Jest to obecnie wynikiem przypuszczalnego roztargnienia Burmistrza, który nie wiedząc z czego bezumownie ktoś korzysta, zapomniał ująć działki nr 796/2 w Zarządzeniu nr 14/2014 podającego do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczone do dzierżawy.

 

Podsumowując w niniejszej sprawie przebieg wydarzeń przedstawiał się następująco:

 1. Podjęliśmy działania w sprawie bezumownego korzystania z nieruchomości – styczeń 2013 r.

 2. Burmistrz oświadczyła, że grunt nie jest dzierżawiony

 3. Zapytaliśmy Burmistrza, kto postawił obiekt budowlany na gminnej działce.

 4. Burmistrz wskazała, że nic jej nie wiadomo o obiekcie budowlanym.

 5. W tym samym czasie część obiektu posadowiony na działce gminnej usunięto (wyjaśnienie: wiata gospodarcza zajmowała zarówno grunt gminny jak i prywatny)

 6. Burmistrz ujęła kontrowersyjną działkę w wykazie (ogłoszeniu) nieruchomości do dzierżawy - marzec 2014 r. nie ujmując działki nr 796/2.

 7. Grunt z przeznaczeniem na ogród został oddany w dzierżawę osobie zamieszkałej przy ul. E.Orzeszkowej w Czerniejewie – 31 marca 2014 r.

 8. Zgłosiliśmy problem bezumownego korzystania z nieruchomości Radzie Miasta, przedstawiając na tę okoliczność szeroką korespondencję z Burmistrzem oraz dokumentację fotograficzną z okresu przed zawarciem umowy dzierżawy. (wyjaśnienie: Radny w czasie swojej wypowiedzi wskazał z oburzeniem, że na zdjęciach w obrębie gminnej działki, widoczne są jego własności, których z pewnością nikt inny jak on tam nie umieścił)

 9. Rada po wysłuchaniu „zainteresowanego Radnego”, że grunt dzierżawi „ktoś” i nie istnieje bezumowne korzystanie z nieruchomości uznała sprawę za załatwioną. (wyjaśnienie: rzeczą oczywista jest że grunt nagle został wydzierżawiony, aby móc właśnie uznać że dzierżawa istnieje, rolą Rady było wyjaśnienie tego co działo się z gruntem przed marcem 2014 r. gdy nastąpiło błyskawiczne wydzierżawienie gruntu).

 10. Rada jest bezradna.

 11. Burmistrz przekazuje nam umowę dzierżawy gruntu (działki nr 685/4) zawartą w dniu 31 marca 2014 r., której najemcą nie jest Radny składający przed Radą wyjaśnienia.

 12. Jednocześnie Burmistrz oświadcza, że działka nr 796/2 jest nadal bezumownie użytkowana ponieważ nie zawarto umowy dzierżawy w jej przedmiocie.

 13. Docierają do nas informacje, iż Pan Radny M.W. korzysta z gminnej działki wykonując prace gospodarcze. Dzieje się tak przypuszczalnie za przyzwoleniem głównego dzierżawcy działki nr 685/4. Jednak z działki nr 796/2 Radny M.W. korzysta nadal bezumownie.

Omijanie prawa przypuszczalnie stało się Gminie Czerniejewo zjawiskiem normalnym, a postępowanie niektórych Radnych wysoce nieetyczne.

Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała w swoim protokole z kontroli przeprowadzonej w 2013 roku na bezumowne użytkowanie gruntów.

Poniżej fragment protokołu z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej (str. 223).

 Zalecenie pokontrolne nr 27.

 Nie dopuszczać do korzystania z nieruchomości gminnych w sposób bezumowny.

Na podstawie danych z zawartej przez Burmistrza w dniu 31 marca 2014 r. umowy dzierżawy wyliczyliśmy ile straciła Gmina Czerniejewo oraz ile równocześnie zyskał Radny M.W. na tolerowaniu przez Burmistrza bezumownego korzystania z nieruchomości.

Otóż:

Grunt działek nr 685/4 i 796/2 to w sumie ok 295 m2.

Obecnie dzierżawca ponosi koszt miesięczny w wysokości 0,62 zł/m2 powierzchni ale tylko za powierzchnię działki nr 685/4 (206 m2).

Strata Gminy, a zysk Radnego M.W. licząc od roku 2007 do marca 2014 r. wynosi:

295 m2 x 0,62 zł x 87 miesięcy = 15 912,30 zł + utracony podatek od nieruchomości za ponad 7 lat.

Tę kwotę podarowała Burmistrz Czerniejewa Radnemu, nie wnosząc do niego o zwrot za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez wiele lat.

Bezradność Rady Miasta polega głównie na tym, że wszyscy wiedzą kto jest głównym bohaterem bezumownego użytkowania gminnego gruntu, ale nikt nie chce tego powiedzieć głośno (nie wiadomo dlaczego) , a Radny korzysta z bezkarności.

Jeszcze nie jest za późno, z uwagi na 10 letni termin przedawnienia i może być przedmiotem sądowego roszczenia o bezumowne korzystanie.

Sprawa dotyczy Radnego, więc musi zostać zatuszowana i uznana za wyjaśnioną słowami „przecież nic się nie stało”.

W Gminie Czerniejewo istnieje nie tylko rozdawnictwo gruntów, lecz także dzierżaw, gdy dotyczy wybrańców.

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo wykazuje się w szczególności w dokonywaniu wpisów hipotecznych za niezapłacone podatki od nieruchomości, ale tylko tym których chce zdominować, pokazując co znaczy władza.
Dlatego obecnie opłaca się być urzędnikiem bliskim sercu Burmistrza, bądź Radnym dalekim praworządności, którego łatwo zniewolić. 

A gminna działka nr 796/2 jest nadal bezumownie użytkowana i zainteresowany Radny z pewnością nic o tym nie wie.